تلفن تماس: ۰۹۳۵۴۶۹۸۰۹۳۰۹۱۹۴۱۷۹۹۴۱

 

شعبه ۱ : نازی آباد

 ۰۲۱-۵۵۳۲۹۹۳۶

 ۰۲۱-۵۵۳۲۶۹۱۲

شعبه ۲ (اداری) : ابوذر نبرد شمالی

۰۲۱-۳۳۸۲۳۹۷۸

شعبه ۳ : منیریه

۰۲۱-۶۶۷۵۵۴۶۷

شعبه ۴ : سعادت آباد

۰۲۱-۲۲۱۳۶۵۰۲