گر به دنبال موفقیت نروید خودش به دنبال شما نخواهد آمد، موفقیت به سراغ کسانی می آید که انقدر در تلاشند که وقت نمیکنند دنبال آن بروند.