«ارزشیابی فرآیندی است از جمع آوری اطلاعات، مستندات و مدارک برای قضاوت کردن در خصوص میزان یادگیری یک دانش آموز در یک موضوع مشخص».