همه ی ما نابغه هستیم …..

همان طور که می دانید مغز انسان از دو نیمکره تشکیل شده است . اگر نیمکره ی چپ مغز شما غالب باشد، احتمالا منطقی تر بوده و خلاقیت کمتری داریدو احساسات کمتر بر شما غلبه دارد. این در حالی است که افراد راست مغز در برنامه ریزی برای زندگی خود و فکر کردن به مسایل منطقی و محاسبات با مشکل مواجه هستند و در عوض قدرت خلاقیت بالاتری دارند.

با یادگیری اینکه چگونه میتوانید از هر دو نیمکره ی ذهن خود استفاده کنید از قابلیت های هر دو نیمکره ی ذهن خود بهره خواهید برد، همان طور که مرد حافظه ی ایران میگوید: اگر دو نیمکره ی مغز با هم فعال شوند ، مغز حداقل پنج برابر بهتر عمل می کند، افراد در شرایط عادی از یک طرف مغز کمتر استفاده میکنند و اگر این دو نیمکره با هم فعال شوند ، آنها نابغه می شوند.

 

آموزشگاه نواختران برای این منظور با برگزاری کارگاههای تخصصی شما را یاری میکند تا توانایی واقعی ذهن خود را دریابید .

 

تنها کسی که باعث عقب ماندن شما می شود در واقع خودتان هسنید، بهانه دیگر کافیست ، وقت تغییر است. 

زمان آن فرارسیده که طور دیگری زندگی کنید.