آموزش نیز نوعی برقراری ارتباط میان دانش آموز و آموزگار است و تا زمانی که ارتباطی منطقی چه از جهت کلامی و چه از جهت منطقی بین آموزگار و دانش آموز برقرار نشود فرایند آموزش و آموختن محال و غیر ممکن بوده و بی تردید به شکست می انجامد. 

امروزه شیوه ها و تکنیک های نوین یادگیری به منظور بالا بردن سرعت مطالعه به روش تند خوانی و تکنیک های یادداشت برداری و خلاصه نویسی و روش های صحیح مطالعه ما را برای رسیدن به این منظور یاری می کنند.

روشهای جدید آموزشی به منظور برقراری ارتباط بیشتر و بهتر میان آموزگار و دانش آموز است . این شیوه ها اکنون یکی از رایج ترین شیوه های آموزشی در کشورهای اروپایی و آمریکاست.