حافظه ات را تقویت کن

یکی از موارد خیلی مهم برای تقویت حافظه، اعتماد به حافظه است، روانشناسان حافظه را به یک شبکه یا تور تشبیه کرده‌اند؛ به هر میزان نسبت به توانایی حافظه تردید کنید، سوراخ‌های این شبکه بازتر می‌شود و نمی‌توانند مطالب را خوب نگه دارند ،روش و سیستمی که بسیار کاربردی می باشد و می تواند کمک بسیار زیادی به شما در تقویت حافظه بکند، مرتضی جاوید ملقب به سلطان حافظه‌ی ایران؛…